L’Ajuntament

Ordenances Fiscals 2016

DocumentsDescarrega
Ordenança Fiscal Núm. 1
Impost sobre béns inmobles
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 2
Impost sobre activitats econòmiques
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 4
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 5
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 6
Taxa per ocupació de subsòl, el sòl i la volada de la via pública
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 7
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 10
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 11
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 13
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer ambulants i rodatge cinematogràfic.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 16
Taxa per expedició de documents administratius.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 18
Taxa per gravamen addicional al cànon d’infrastructura hidràulica.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 19
Taxa per llicència d’autotaxi.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 20
Taxa per llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 21
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a  través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
ico-pdf
Ordenança Fiscal núm. 22
Taxa per la prestació del servei de depuradora a Sectors Industrials UD-V Can Pujades I, UD-VI Can Pujades II, UX-XII Can Serra III, UA-11.2 Torrentfondo i parcel·la núm. 1 del UA 11.1 Torrentfondo de Sant Llorenç d’Hortons.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 23
Taxa per lliurament de plaques de control de possessió de llicència per part dels promotors d’obres i ordenança d’ús de les mateixes.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 24
Taxa de registre i recollida d’animals
ico.pdf
Ordenança Fiscal Núm. 25
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 26
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 27
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 28
Preu públic per la prestació del servei de teleassistència.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 29
Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 30
Taxa pel subministrament d’aigua.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 31
Taxa per al lloguer de diverses instal·lacions municipals
ico.pdf
Ordenança Fiscal Núm. 32
Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament especials en establiments municipals.
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 36
Ordenança Fiscal General reguladora de Contribucions especials
ico-pdf
Ordenança Fiscal Núm. 38
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
ico-pdf

Comparteix-ho:

Share via emailShare on Facebook+1Share on Twitter