L’Ajuntament

Ordenances 2017 – ordenances fiscals i ordenances reguladores

IMPOSTOS

Ordenança fiscal núm. 1:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 2:
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 3:
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 4:
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 5:
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 PDFICON

TAXES

Ordenança fiscal núm. 6:
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 7:
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERES GENERAL
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 10:
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
PDFICON
Ordenança fiscal núm. 11:
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 13:
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 16:
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
PDFICON
Ordenança fiscal núm. 19:
TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 20:
TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 21:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 22
ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEPURADORA A SECTORS INDUSTRIALS UD-V CAN PUJADES I, UD-VI CAN PUJADES II, UD-XII CAN SERRA III, UA-11.2 TORRENTFONDO i PARCEL·LA núm.1 DEL UA 11.1 TORRENTFONDO DE SANT LLORENÇ D’HORTONS.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm 23:
TAXA PEL LLIURAMENT DE PLAQUES DE CONTROL DE POSSESSIÓ DE LLICENCIA PER PART DELS PROMOTORS D’OBRES I ORDENANÇA D’ÚS DE LES MATEIXES
 PDFICON
Ordenança fiscal núm.24:
TAXA DE REGISTRE I RECOLLIDA D’ANIMALS.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 25:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 26:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 27:
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm.28:
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 29:
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 30:
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 31:
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE DIVERSES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 32:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS I ALTRES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT.
 PDFICON
Ordenança fiscal núm. 36:
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
 PDFICON

REGULADORES

PROTOCOL DE PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE LA VIA PÚBLICA PDFICON
REGLAMENT D’ÚS DE LA DEIXALLERIA BÀSICA MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D’HORTONS PDFICON
REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANT LLORENÇ D’HORTONS PDFICON
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GOTIMS PDFICON
REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D’HORTONS PDFICON
REGLAMENT DE L’ÚS I ELS ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS D’ORIGEN INDUSTRIAL A LA XARXA PÚBLICA DE CLAVEGUERAM DE SANT LLORENÇ D’HORTONS. Polígons Industrials del sector UD-V Can Pujades I, UD-VI Can Pujades II, UD-XII Can Serra III, UA-11.2 Torrentfondo i la parcel·la núm.1 del UA 11.1 Torrentfondo de Sant Llorenç d’Hortons PDFICON
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPALPDFICON
Ordenança municipal núm. 33:
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 34:
REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 35:
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 37:
REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 38:
GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 40:
REGULADORA PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 42:
DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 43:
DELS USOS DEL PAISATGE URBÀ DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 44:
CÍVICA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 45:
GENERAL PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D’HORTONS.
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 46:
REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI DE SANT LLORENÇ D’HORTONS.
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 47:
ATORGAMENT DE DRETS FUNERARIS SOBRE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PANTEONS I ALTRES CONSTRUCCIONS FUNERARIES AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 48:
REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 49:
REGULADORA PELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE SANT LLORENÇ D’HORTONS.
 PDFICON
Ordenança municipal núm. 49 MODIFICADA:
REGULADORA PELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE SANT LLORENÇ D’HORTONS.
PDFICON

Comparteix-ho:

Share via emailShare on Facebook+1Share on Twitter