Llicència d'obres majors

Quin cost té:

El que estableixi l'ordenança fiscal

Quan es dóna resposta:

Cada sol·licitud podrà tenir prescripcions tècniques singulars.

Previ a la retirada de la llicència d’obres:
Cal aportar el corresponent projecte executiu juntament amb un compromís per escrit conforme aquest s’ajusta exactament al projecte objecte de la llicència. Les obres no podran iniciar-se sense haver obtingut el vist i plau de l’Ajuntament al respecte del contingut documental.

Els terminis per a l’execució de les obres són d’un any per iniciar-les i de tres per acabar-les, ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar-les o acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, i aquestes no s’han iniciat ni finalitzat.

Cal aportar:

 • Sol·licitud llicència obres majors

 • Autoliquidació llicències obres

  Autoliquidació de l'import total a ingressar per aquest tipus d'obres

 • Altra documentació a aportar

  • Projecte tècnic bàsic o executiu
  • Coordenades UTM (parcel·la i límits edificacions)
  • Assumeix d’arquitecte signat i visat pel corresponent col·legi professional
  • Assumeix aparellador o arquitecte tècnic signat i visat pel corresponent col·legi professional.
  • Estudi / Estudi Bàsic de Seguretat i Salut signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional.
  • Programa de control de qualitat signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional
  • Projecte d’infraestructures i telecomunicacions (en cas d’edifici plurifamiliar i en tots aquells casos que hi hagi elements comuns) segons compliment del RD 1/1998, de 27 de febrer.
  • Full d’estadística degudament complimentat i signat (en cas d’habitatge).
  • Tramitació, si s’escau, de sol·licitud per ocupació de via pública temporal.
  • Declaració de justificació de compliment de l’ordenança municipal del paisatge urbà.
  • Fotografies de totes les façanes o del solar, de l’alineació als vials
  • Últim rebut de liquidació de la cotització de la Seguretat Social

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 716 000
Fax: 937 716 308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
dilluns i dimecres de 8 a 14.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
dimarts, de 8 a 14.30 h;
dijous i divendres, de 8 a 14 h.

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns.

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 07.10.2022 | 10:22