Bases concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau

Bases concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau

Bases concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau

1. La finalitat d’aquest concurs és promocionar la pintura dins del marc cultural del municipi.

Podran participar en aquest concurs tots els/les pintors/es i artistes plàstics que desitgin prendre-hi part. Els participants s’hauran de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions.

2. Modalitat i tema

El tema del concurs serà el que s’indiqui a la convocatòria anual.

La tècnica i l'estil pot ser el que l’autor consideri més adient per a la realització de la seva obra, cenyint-se en cada cas a les mides dels quadres que assenyalen aquestes bases.

No obstant, la regidoria de Cultura, podrà determinar en cada convocatòria, una tècnica i/o estil concrets.

3. Mides

La mida màxima de les obres per a qualsevol tècnica serà de 25 paisatge (60 x 81 cm), 25 marina (54 x 81) o 25 figura (65 x 81) i la mínima, de 15 paisatge (50 x 65 cm), 15 marina (46 x 65) o 15 figura (54 x 65) per a les obres sobre tela o fusta; i de 18 x 23 cm per a les fetes sobre paper.

No obstant, la regidoria de Cultura, podrà determinar en cada convocatòria unes mides diferents de les relacionades anteriorment.

4. Presentació

4.1. Cada autor/a podrà presentar una única obra. Les obres sobre tela es lliuraran muntades amb bastidor i sense cap mena de marc o protecció, i les obres sobre paper hauran de presentar-se sobre un suport lleuger, de cartró o de tàblex, però també sense cap mena de marc o altra protecció.

4.2. Les obres presentades no hauran d'haver participat en edicions anteriors d'aquest concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat.

Al darrere de l'obra es farà constar:

  • El títol
  • Temàtica
  • Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la
  • Número assignat en el moment de la inscripció que posarà l’organització

4.3. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d'acord amb la normativa vigent.

4.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els concursants donen el consentiment per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d'ofici sense que el concursant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa. Per aquest motiu, serà necessari aportar el DNI per comprovar la veracitat de les dades aportades com a concursant d’aquest premi.

5. Inscripcions

5.1 Cada artista caldrà que es presenti proveït d'un/s suport/s, que només s'acceptaran preparats en un sol color. Caldrà presentar els suports –tela, fusta o paper-, a l’hora i lloc indicats a la convocatòria del concurs, per ésser segellats i fer la inscripció corresponent, que és gratuïta. S’admetran, com a màxim, dos suports per a treballs a l'oli i quatre per altres tècniques.

5.2 El mateix dia i a l’hora que s’indiqui a la convocatòria es portaran les obres al mateix punt d’inscripció i un cop acabat el concurs, es reunirà el jurat per qualificar les obres. A la mateixa tarda es farà públic el dictamen i es procedirà al lliurament dels premis.

5.3 En el moment de lliurar l'obra es rebrà un rebut que identifica l’obra, el qual s'haurà de portar posteriorment per a la seva devolució.

6. Premis

Adults:

  • 1r Premi ViArt
  • 1r Premi ViArt per l’artista resident a Sant Llorenç d’Hortons
  • Accèssit

Infantil:

  • Primer premi local, consistent en material de pintura
  • Primer premi general, consistent en material de pintura.

La valoració de tots els premis quedarà reflectida a la convocatòria i a la partida pressupostària corresponent.

Tots els premis en metàl·lic seran atorgats mitjançant un taló nominatiu o mitjançant ingrés al compte que relacioni la persona premiada. L’entrega del premi serà dins de la setmana posterior al concurs, o la que determini la convocatòria corresponent, i sempre sense excedir els tres mesos del concurs.

Totes els premis són donació per gentilesa de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i/o dels establiments participants que quedin reflectits a la convocatòria corresponent. Els premis no són acumulatius.

De conformitat amb l’article 99 del R.D. 439/2007, de 30 de març, s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent als premis als que afecti aquest Reial Decret.

7. Jurat

L'Ajuntament determinarà els membres del jurat a la convocatòria corresponent, i en què també seran membres del jurat. Aquest jurat seleccionarà les obres que, a criteri seu, siguin mereixedores de ser exposades i entre les quals s’escolliran les premiades. Aquest podrà declarar deserts els premis si considera que no hi ha cap obra presentada mereixedora d’algun d’aquests.

8. Exposició de les obres

Les obres estaran exposades la setmana següent del concurs al vestíbul de l’Ajuntament o allà on es consideri adient dins de l’horari que aquest romangui obert. Durant el mateix dia del concurs estaran exposades fins les 19 hores al lloc que s’indiqui a la convocatòria del concurs.

9. Propietat de les obres

Totes les obres premiades restaran com a propietat de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons o dels establiments participants, i passaran a formar part del fons municipal d’aquest ajuntament, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Els/les autors/es de les obres guardonades autoritzen expressament l'Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons a reproduir-la en qualsevol mitjà. Els/les autors/es de les obres renuncien expressament als seus drets d'autor en benefici de l'ajuntament. Los obres no guanyadores podran ser valorades el mateix dia pels seus autors sempre que respectin com a preu màxim el valor del 1r. premi.

Les obres no premiades no podran ser retirades de l’Ajuntament, sota cap concepte, fins a l’endemà del fi de l’exposició, si aquest cau en divendres o cap de setmana, es podran retirar a partir del següent dilluns lectiu. Això es podrà fer entre les 8 h i les 14 h a l’Ajuntament, pels seus autors o bé per algú que designi l’autor, mitjançant l'exhibició del resguard de presentació al concurs. En qualsevol cas, les obres s’hauran de retirar abans d’un termini màxim de dos mesos des del dia del concurs, un cop exhaurit aquest termini les obres també passaran a formar part del fons municipal de l’Ajuntament, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició.

10. Altres determinacions

La regidoria de Cultura, podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La corresponent assegurança de l'obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se'n fa responsable l'Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

Per qualsevol informació podeu trucar a la regidoria de Cultura al telèfon núm. 93 7716000 a l’extensió de Cultura o escriure al correu electrònic st.llorensh@ajhortons.cat. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

11. Concurs infantil

Paral·lelament hi haurà un concurs infantil, amb idèntiques temàtiques i mateixes tècniques que les dels adults. Per participar en aquesta categoria no s’han d’haver fet els 13 anys en el moment del concurs.

12. Convocatòria

La convocatòria d’aquest concurs es farà per Decret d’Alcaldia aproximadament un mes abans del dia del concurs.

Segons aquestes bases, s’estableix la següent convocatòria

Darrera actualització: 09.03.2023 | 13:15
Darrera actualització: 09.03.2023 | 13:15