Normativa urbanística

POUM

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic.

Si voleu consultar tots els expedients, els trobareu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. El Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC), garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions de l’article 103 de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012) i dels articles 17 i 18 del Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

Accedir al registre urbanístic

Darrera actualització: 05.10.2022 | 12:44
Darrera actualització: 05.10.2022 | 12:44