Llei de protecció de drets i benestar animal

Punts clau de la llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals

Quins animals de companyia es poden tenir?

Podran seguir-se venent i tenint la majoria dels ani­mals que es comercialitzen en l’actualitat. Pel que fa a les espècies silvestres, només es permetrà tenir les que apareixeran en el Llistat Positiu (encara no publicat) i serà il·legal tenir els que no hi estiguin inclosos.

A quins llocs es poden comprar els animals?

Els conills, conillets d’índies, rèptils, rosegadors, pe­riquitos, canaris, peixos i tortugues continuaran ve­nent-se en comerços especialitzats, mentre que els gossos, els gats i les fures, a partir del 29-09-2024, només podran adquirir-se a través d’un criador re­gistrat. Sempre hi haurà d’haver un contracte de compravenda. La venda “online” d’animals de com­panyia està prohibida.

 Com es realitzarà l’adopció?

Només es podrà adoptar en centres públics de protecció animal o en entitats de protecció animal registrades. L’adopció sempre anirà acompanyada d’un contracte d’adopció, i els animals que s’adop­tin hauran d’haver rebut els tractaments sanitaris preceptius.

 La cria d’animals, qui la podrà fer?

Només podran criar animals persones inscrites al Registre de Criadors d’Animals de Companyia (se’n desenvoluparan la creació i les normes de funciona­ment a través d’un reglament). En el cas de la cria no comercial i/o puntual, el titular haurà d’inscriure l’animal al registre anteriorment mencionat i do­nar-se d’alta automàticament com a criador.

Quins animals s’hauran d’identificar?

Els gossos, els gats i les fures s’hauran d’identificar amb un microxip; i les aus, des del seu naixement, amb anelles. Tots els animals s’inscriuran al regis­tre d’animals de companyia de cada comunitat au­tònoma. La inscripció d’un animal a l’AIAC suposa automàticament la inscripció al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) de la Generali­tat de Catalunya.

Cal esterilitzar els animals de companyia?

És obligatori esterilitzar els gats, abans dels sis me­sos d’edat, llevat que constin inscrits com a repro­ductors en el Registre de Criadors d’Animals de Companyia. Per la resta d’animals de companyia s’han d’adoptar les mesures necessàries per evi­tar-ne la reproducció incontrolada. Les entitats de protecció d’animals han d’esterilitzar als gossos, gats i fures abans de lliurar-los en adopció, o ha d’existir un compromís d’esterilització en un termi­ni determinat si hi ha raons sanitàries que no la fan aconsellable en el moment de l’adopció.

Reconeixement veterinari periòdic

Els animals s’hauran de mantenir en unes condi­cions de vida dignes (no poden deixar-se sense supervisió més de tres dies i, en el cas dels gossos, més de 24 hores), se’ls hauran de prestar les cures sanitàries necessàries per garantir-ne la salut i fer-los els reconeixements veterinaris que determini el reglament. Resten per determinar la periodicitat dels reconeixements, el seu contingut i com es re­gistraran.

Gossos potencialment perillosos

Es mantenen els llistats de races de gossos poten­cialment perillosos de la Llei estatal 50/1999 i del Reial Decret 287/2002 i de la normativa catalana (Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i Decret 170/2002). Cal re­cordar que la normativa obliga els titulars d’aquests gossos a tenir contractada una assegurança de res­ponsabilitat civil de 120.000 euros, a més de complir altres obligacions, cap de les quals s’ha vist modifi­cada per la nova Llei 7/2023.

Assegurança de responsabilitat civil

Els titulars de gossos han de contractar una assegu­rança de responsabilitat civil per danys que puguin causar els seus gossos a tercers, que haurà d’estar en vigor durant tota la vida dels animals. Els requi­sits de l’assegurança no s’han definit, a l’espera del desenvolupament reglamentari.

Curs de formació per a la tinença de gossos

Serà gratuït i tindrà una validesa indefinida, i el seu contingut i el desenvolupament es definiran en un futur a través d’un reglament

Eutanàsia i sacrifici

L’eutanàsia únicament estarà justificada sota criteri i control veterinari per evitar patiments per causes no recuperables que comprometin seriosament la qualitat de vida de l’animal. El sacrifici està prohibit excepte per motius de seguretat de les persones o animals, o de risc per a la salut pública justificat per l’autoritat competent.

Eliminació dels cadàvers

La baixa d’un animal de companyia per mort haurà d’anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa re­coneguda oficialment. A l’espera del desenvolupa­ment reglamentari.

MOLT IMPORTANT

Segons la Nota Informativa de la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 sobre l’entrada en vigor de la llei 7/2023, del 28 de març, de protecció dels drets i benestar dels animals, totes les obligacions regulades en aquesta Llei que requereixin desplegament reglamentari, com ara la contractació d’assegurança de responsabilitat civil per part dels titulars de gossos, o la realització del curs de tinença responsable, o la identificació d’animals inclosos al llistat positiu (que no siguin de les espècies gos, gat i fura), seran aplicables una vegada entri en vigor l’esmentat desplegament reglamentari

Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:45
Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:45