02.COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES TIPUS B.II

Quin cost té:

El que estableixi l'ordenança fiscal

Quan es dóna resposta:

Terminis per a l’execució de les obres
Les actuacions sotmeses a comunicació podran iniciar-se en el mateix moment de la presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida per a cada tipus d’obres, si bé, l’interessat disposarà d’un termini màxim de sis mesos per acabar-les, a comptar des de la data de la comunicació (en qualsevol cas serà d’aplicació l’art. 73 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la protecció de la legalitat urbanística).

Si l’administració, en un termini màxim d’un mes no manifesta de manera motivada la seva disconformitat, l’actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Si les obres objecte de comunicació estan destinades a l’exercici d’alguna activitat sotmesa a autorització per part del propi Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau.

Cal aportar:

 • COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES TIPUS B.I I

 • Altres documents a aportar


  • Document en el qual es descriu, per escrit o gràficament, l’estat actual i final de les obres (o fotografies, croquis,...)
  • Plànol d’emplaçament.
  • Fitxa cadastral.
  • Últim rebut del contractista/instal·lador de la liquidació de la cotització de la Seguretat o altra justificació d’estar al corrent de pagament de la SS. En cas de realitzar les obres el mateix titular no cal aportar aquest document.
  • Sol·licitud, si s’escau, d’ocupació de via pública temporal

 • Autoliquidació comunicació prèvia d'obres

  Autoliquidació de l'import total a ingressar per aquest tipus d'obres

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 716 000
Fax: 937 716 308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
dilluns i dimecres de 8 a 14.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
dimarts, de 8 a 14.30 h;
dijous i divendres, de 8 a 14 h.

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns.

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.05.2023 | 13:49