Obert el període per a la presentació de candidatures per l’elecció de Jutge de Pau titular

Dijous, 20 d'octubre de 2022 a les 00:00

Serà escollit pel Ple de l’Ajuntament un cop hagi finalitzat el termini per presentar les sol·licituds

El període per presentar candidats a Jutge de Pau titular de Sant Llorenç d'Hortons ja està obert, després de la renúncia per incompatibilitat del jutge actual. El Jutge de Pau serà escollit pel Ple de l’Ajuntament un cop hagi finalitzat el termini per presentar les solálicituds.

Podrà ser nomenat Jutge de Pau qui, tot i no ser llicenciat en Dret, sigui espanyol, major d’edat, no estigui impedit físicament o psíquicament per a la funció judicial, no estigui condemnat per delicte dolós i estigui en ple exercici dels seus drets civils.

Amb aquesta finalitat s’obre un període de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones que estiguin interessades ho sol·licitin per escrit adjuntant un currículum presencialment a l’Ajuntament o telemàticament a través de la pàgina web de l’Ajuntament amb signatura electrònica.

En el cas de que no es presenti cap sol·licitant o que aquests candidats es consideri que no reuneixen uns mèrits mínims de rectitud, seny, excel·lent conducta i informes de capacitats, el Ple de l’Ajuntament escollirà lliurement el Jutge de Pau titular.

Justícia de pau

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció -com és el cas de Sant Llorenç d'Hortons-, i són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Els jutges de pau tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90 euros, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

Igualment, els jutges de pau són competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions), s’exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en són competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits als seus àmbits de competència.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 10:36