S'obre el període per presentar candidats a jutge de pau titular de Sant Llorenç d'Hortons

Dimarts, 20 de juliol de 2021 a les 00:00

S'obre un període de 15 dies per presentar-les a partir de la publicació al BOP el dimarts 21 de juliol

Jordi Ferrer Durich, Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, faig saber:
Primer.- La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia en sessió de 15 de juny de 2021, va acordar iniciar els tràmits corresponents per el nou nomenament del JUTGE DE PAU TITULAR per haver finalitzat el periode establert de 4 anys, a l’ampara de l’article 28.b del reglament 3/1995 de 7 de juny.
Segon.- Que el Jutge de Pau serà escollit pel Ple de l’Ajuntament un cop hagi finalitzat el termini per presentar les sol·licituds. tercer.- Que podrà ser nomenat Jutge de Pau qui encara no sent Llicenciat en Dret sigui espanyol, major d’edat , no estigui impedit físicament o psíquicament per a la funció judicial , no estigui condemnat per delicte dolós i estigui en ple exercici dels seus drets civíls. Amb aquesta finalitat s’obre un període de QUINZE DIES a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perque les persones que estiguin interessades, ho sol·licitin per escrit davant d’aquesta Alcaldia, i adjuntin un curriculum. En el cas de que no es presenti cap sol·licitant o que aquests candidats es consideri que no reuneixen uns mèrits mínims de rectitut, seny, excel·lent conducta i informes capacitats, el Ple de l’Ajuntament escollirà lliurement.

Darrera actualització: 20.07.2021 | 18:34