Ordenança fiscal núm. 20 taxa llicències urbanístiques

TAXA PER LLICENCIES O COMPROVACIONS D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME

Darrera actualització: 11.07.2022 | 13:00