Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà electrònic de difusió pública de les licitacions i adjudicacions municipals, en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

 

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Darrera actualització: 01.06.2023 | 09:26
Darrera actualització: 01.06.2023 | 09:26