Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà electrònic de difusió pública de les licitacions i adjudicacions municipals, en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

 

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

 

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 01.09.2022 | 10:11
Darrera actualització: 01.09.2022 | 10:11