08.LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ. LLICÈNCIA PER A LA CONSTITUCIÓ O MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL

Quin cost té:

Segons tipus de llicència de parcel·lació

Cal aportar:

 • Sol·licitud de parcel·lació

 • Altra documentació a aportar

  • Projecte que inclogui:
  • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.

  • Proforma de document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que es sol·liciti.

  • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

  • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.

  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

  • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisibles, si s’escau.

  • Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat corresponent. Si la finca o finques no constessin immatriculades, s’ha d’indicar aquesta circumstància, s’ha d’acompanyar el títol o títols que acreditin el domini (fotocòpia escriptura propietat) i se n’ha d’assenyalar la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació cadastral.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 716 000
Fax: 937 716 308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
dilluns i dimecres de 8 a 14.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
dimarts, de 8 a 14.30 h;
dijous i divendres, de 8 a 14 h.

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns.

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.10.2023 | 09:06